Ignacy... / Akt Notarialny nr 361 z 1853

Akt Notarialny nr 361 z 1853 roku przed rejentem szczebrzeskim Walerym Głowackim
zobowiązujący Ignacego do opieki nad sierotami po Michale Turczynie

Ignacy Służewski […] uchwałą Rady Familijnej nieletnich po Michale Turczynie pozostałych dzieci w Urzędzie Wójta Gminy Lipsko w dniu 1/13 sierpnia roku bieżącego odbytej zobowiązanym został, jako Opiekun Główny tychże nieletnich do ulokowania na pewna hipotekę kapitału Rubli srebrnych trzysta w spadku po Michale Turczynie w gotowiźnie pozostałego. Pragnąc z całą sumiennością wywiązać się z obowiązku tego i zapewnić nieletnim opiece jego powierzonym, obok zupełnej pewności i korzyść procentową od kapitału własnością ich będącego, postanowił po poprzednim porozumieniu się z Opiekunem Przydanym tychże nieletnich, kapitał powyższy ulokować u siebie i zapewnić mu bezpieczeństwo hipotecznie na własnych swych nieruchomościach. Wskutek czego mając sobie, jak utrzymuje, przez Opiekuna Przydanego rzeczonych nieletnich Andrzeja Gołębiowskiego na przedmieściu Twierdzy Zamościa Lubelskie zwanem zamieszkałego, wyliczoną w gotowiźnie wspomnianą summę Rubli trzysta i takową za rzeczywisty i niewątpliwy swój dług uznając, obowiązuje się summę takową zapłacić nieletnim po Michale Turczynie pozostałym córkom jako to: Katarzynie, Maryannie i Agnieszce Turczynównom, w przeciągu lat sześciu, wraz z procentem po pięć od sta od dnia dzisiejszego liczyć się winnym w trzech równych ratach dwuletnich, za kwitami Opiekuna Przydanego Andrzeja Gołębiowskiego, a mianowicie: pierwszą ratę w dniu dziewiętnastym/trzydziestym pierwszym Sierpnia tysiąc ośmset pięćdziesiątego piątego roku, wraz z procentem dwuletnim, Rubli sto dziesięć; drugą ratę w tymże samym dniu tysiąc ośmset pięćdziesiątego siódmego roku, wraz z procentem czteroletnim Rubli sto dwadzieścia i wreszcie trzecią i ostatnią ratę w w rzeczonym dniu tysiąc ośmset pięćdziesiątego dziewiątego roku wraz z procentem sześcioletnim, Rubli sto trzydzieści; a to wszystko bez potrzeby stawiania go w zwłoce przez osobne wezwania i pod rygorem exekucyi sądowej z wszelkiego swego majątku wprost z aktu tego przedsięwziąć się mającej, której się stawający wyraźnie poddaje. Bezpieczeństwo powyższego długu opiera stawający na połowie domu, w Twierdzy Zamościu pod liczbą spisową ośmnaście położonego, którego tytuł własności na jego tudzież żony jego Karoliny z Małżonków Służewskiej imię hipotecznie jest ustalony; skutkiem czego stawający upoważnia Andrzeja Gołębiowskiego Opiekuna Przydanego powyżej wymienionych nieletnich do wniesienia aktu niniejszego w stosownej treści do wykazu hipotecznego rzeczonego domu, a to bez żadnego w tej mierze z jego strony wpływu, lecz przez jednostronny wniosek i zaprojektowanie odpowiedniej treści do wykazu hipotecznego. […]